DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2011-2016

1/. Phan Văn Bình                      Chủ tịch CĐCS

2/. Nguyễn Thị Tố Nữ                 PCTCĐCS-TBTTND

3/. Mai Thị Yến Linh                 TB Nữ công

4/. Lương Thị Minh Phượng    CNUBKT

5/. Trần Bốn                                  UV-VTM