THÔNG TIN - Chi Bộ Đảng

Nguyễn Đắc Duân Chi Bộ Đảng Hiệu trưởng 0903555681 Ngay sinh: //1958 Quê quán: Thôn Đại Phú- xã Đại Nghĩa
Nguyễn Văn Liễu Chi Bộ Đảng Pho hiệu trưởng 0906934017 Ngay sinh: / / 1961 Quê quán: Ái Nghĩa-Đại Lộc